a Room without Walls
 
 
J O D I

MILLENNIUM
PROJECT


 
 
J O D I
  -_______________________J O D I

EU
 
-_______________________

 
Date: Tue, 6 Feb 2001 11:45:48 +0100
To: list@rhizome.org
From: JODI <jodi@jodi.org>
Subject: RHIZOME_RAW: Re: -_______________________
 
Attachment Converted: "Re-_____.htm"
 
 

 • -___________________________________-----|:: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |: |::::::::::::::::::::: :  : :  : :  : :  : :  : :  : :  : :  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::
 • :::::::::::::::::::: -______________________-_
 • ::::::::::__________________________________-----|_______::::::::::_-----|_______::::::::: ::

::
::
:: ::

 • |:__::::::::::_-----|_::::::::::_-----|_::::::: :: ::

::
::
:: ::

 • |||:__::::::::::_-----|_::::::::::_-----|_:::::----||}_|-}}{}}{}}::::::: ::::::::::::::::::::: -____________________::::::::::_______________-----|::::::::::::::::::: ::::::::::::::


 • : : : :  :::: :: : :  : :  : :  : : : :  ::  : :  : :  : :  : :  : :  :

 • : :  : :  : ::::::::::::::::::::       :::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::                             :      ::::::                                                I'':::::::::::::                                                I'':::::::::::::                                                I':::::::::::   :::::::::::::::::::                             :::::::::::::::                             :::::::::::::::::                             :      :::::::::::::::::::                             :::::::::::::::                             ::::::::::::::::: ''' ' ' ' '   ' '' ' ../ .
-___________________________________-----|' ' .'.. '' ';. :;                  :::::::==:::::: :                     IMM::::::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::    :: : :::::::::::::::    ::::::::::::=::==::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::: :: :::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::: ::: ::: ::: ::: ::: :::      :::::::  ::::::: ::: ::: ::: ::: ::: :::      :::::::::::::::::::::::::::: ::: ::: ::: ::: ::: :::       :::: ::::::::::: ::: ::: ::: ::: ::: :::      :::::::::::::::::::::::   ::::: :: : ::: ::: ::: ::: :::      :::::::::::::::::::::::::::: ::: ::: ::: ::: ::: :::      :::::::::::::::::::::::::::: ::: ::: ::: ::: ::: :::      ::::::::::::: :::::::: ::: ::: ::: ::: ::: :::      ::::::::::::::::::: :::::::::          :      :::Con"; x-mte t-Ty age/gi "; x-m; x-mf; x


-ma e="47494666"; x-m"; x-mac"; x-m-cre"; x-m------ator="384"; x-m2494D";
C"; x-mont""; x-m; x-ment-Descri"; "; x-m x-mption: "; x-m Un n "; x-mn Do"; x-mcumen "; x-m""; x-m"; xat"; x-mor "; x-m="3"; x-m842494D "; x-m "; x-m"; x-m; at"; x-mor "; x-m="3"; x-m842494D "; x-m "; x-m"; x-m;-m; x-m; x-mt
ntent-Disp ion: i"; x-mnline; ::: "; x-m"; x-mntent"; x-m-Type: image/gif; x-mac-type="47494666""; x-m "; x-m x-mat"; x-mor "; x-m="3"; x-m842494D "; x-m "; x-m"; x-m;toat"; x-mor "; x-m="3"; x-m842494D "; x-m "; x-m"; x-m;r="38"; x-m42494D";
Conte"; x-mnt-Des"; x-mc"; x-mrip "; x-m"; x-mtion: "; x-m U "; x-m""; x-m; x-mnat"; x-mor "; x-m="3"; x-m842494D "; x-m "; x-m"; x-m; at"; x-mor "; x-m="3"; x-m842494D "; x-m "; x-m"; x-m; at"; x-mor "; x-m="3"; x-m842494D "; x-m "; x-m"; x-m; at"; x-mor "; x-m="3"; x-m842494D "; x-m "; x-m"; x-m; at"; x-mor "; x-m="3"; x-m842494D "; x-m "; x-m"; x-m; at"; x-mor "; x-m="3"; x-m842494D "; x-m "; x-m"; x-m;known Do
Content-Dispos "; x:: -m; x-mitio"; x-mn: in"; x-mline; ::: "; x-mConte"; x-mnt-Ty ":: ; x-m"; x-mp"; x-me: "; x-m image "; x-m/gi"; x-mf; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f;-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x ::  x-f; x-m" x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-mac-t"; x-m"; x-myp"; x-m"; x-me="47494"; x-m6  6""; x-m; x :: "; x-m"; x-m-m c"; x-mreat"; x-mor "; x-m="3"; x-m842494D ":: ; x-m "; x-m"; x-m; at"; x-mor "; x-m="3"; x-m842494D "::      ; x-m "; x-m"; x-m; at"; x-mor "; x-m="3"; x-m842494D ::      "; x-m "; x-m"; x-m; at"; x-mor "; x-m="3"; x-m842494D "; ::       x-m ::      "; x-m"; x-m;at"; x-mor "; x-m="3 ::      "; x-m842494D "; x-m "; x-m"; x-m;
Co"; x-m"; x-mntent-D"; x-mescr ::      "; x-miptio""; x-m; x-mn: Unkn"; x-mown "; x-m""; x-m; x::      -m "; x-m""; x-m; x-mt
C f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x-f; x-m"; ::  x- x-mnt-"; "; x-::      m""; x-m; x-m f; x-m"; ::  x- f; x-m"; ::  x- x-me;:::::::::::::::                             ::::::::::::::::::::                             :::::::::::::::                        
::::::::::::::::   :         :      :::::::::::::::::::                             :::::::::::::::                             :::::::::::::::::                             :      :::::::::::                             :::::::::::::::                             :::::::::::::::::                             :      :::::::::::::::::::                             :::::::::::::::  :::::::::::::::::                             :                  :::::::::::::::::                             :      :::::::::::::::::::                             :::::::::::::::                             :::::::::::::::::                             :      ::::                             :::::::::::::::::                             :      :: ::::::::::::::::::\\|                      :::::::::::::::                             :::::::::::::::::      \|                       :      :::::: :::::::::::::::::                             :      :::::::::::  IM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMMM:::::::IM:::::::::::::IM,  a88888888888a___________=8a_a8=___________a88P    "IMm::                        I     M::::::                                             IMM:::::::::::::                                                I       M:M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                I        MM:::::::::::::                                                I      M:  IMMM:::::::IM:::::::::::::IM,  a88888888888a___________=8a_a8=___________a88P    "I      M:::::::M:::::::::::::                                                        I     MM:::::::::::::                                                I           M             M:::::::::::::                                                I      MM:::::::::::::                                                I      MM:::::::::::::                                                I      MM:::::::::::::                                                I       M::::::                                                I     MM:::::::::::::                                                I       MM:::::::::::::                                                I     M            M         m::::I    MM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                I             M                              IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                I          Ma88888888888a___________=8a_a8=___________M:::::::::::::                                                I    MM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                I     Ma88P    "IMmM:::::::::::::                                                I       MM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                I        MM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                I     MM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                I     M:::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                        M:::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM::IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMMM::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM:::::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMIM::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM:M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                        M:::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                        M:::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM::IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMMM::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM:::::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMIM::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM:M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                             M:::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                        M:::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM::IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMMM::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM:::::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMIM::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM:M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM::M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                     IMM:::::::::::::                    
 • ''''''''''''''''''''''''

 • /

 • /


 • __
 • |


 • }{
''''''''''''                            IM::M:::::::::::::                                                                 MM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                I    M:M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                I          MM:::::::::::::                                                IM::M:::::::::::::                                                IM       :                                                IM+M:::::::::::::                                                I    M    M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                I      MM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                I           M    M:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                I      MM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                  IMM:::::::::::::                                                IMM:::::::::::::                                                IM            +             ++            +             ++            +             ++            +             ++            +             +, +            +             + a+            +      
 • ''''''''

''''''''''''
 • ''''''''

''''''''''''       +88+          
 • ''''''''

''''''''''''  +             +888+            +             +8888+            +             +88a_+            +             +__+            +             +___+            +             +____+            +             +_=+            +             +8a_+            +             +a8=+    M::::::::::::: +a8=+    M::::::::::::: +a8=+    M::::::::::::: +a8=+    M::::::::::::: +a8=+    M::::::::::::: +a8=+    M::::::::::::: +a8=+    M::::::::::::: +a8=+    M::::::::::::: +a8=+    M:::::::::::::
+a8=+
 • ''''''''

''''''''''''   M:::::::::::::
+a8=+    M:::::::::::::
+a8=+    M:::::::::::::
+a8=+    M:::::::::
 • ''''''''

''''''''''''::::     Ivn       +             +____+            +             +__+            +             +__+            +             +__+           +            +             +                          

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 • ''''''''

 • ''''''''''''
 • ''''''''''''''''''''''''''::::: '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

::: :::::                    I  I [::::::::::

:::::::                    I --:::::::: • ::::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::::   :::::::::::::::::::::::::::::::: :      :::::::::::::::::::          :::::::::::::::::::::::::::: • :::: :      :::::::::::::::::::          ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :      :::::::::::::::::::    •       :::::::::::::::::::::::::::::::: :      :::::::::::::::::::          :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::  :::::::::::::::::::::::::::::

 • ::::::::::::::::::: :::::::::::::::              :::::::::: :::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::
 • :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::

 • : ::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ::

 • ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::

 • ::::: ::::::::::: :::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::  :::::

 •         :::::::::::::: :: :      ::::::::: ::: :      :::::::::::::::::::         

:::::::::::

 • :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::::   :::::: :      :::::::::::::::::::          ';:::::::::::::::::::::::::::::::: :      :::::::::::::::::::          :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::


 • ::::::::::::::::::::              :::::::::::::::                             • :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ::::::::::::::: ::::                             ======:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::                                                                          I'':::::::::::::                                                I'':::::::::::::                                                I':::::::::::   :::::::::::::::::::                             :::::::::::::::                             :::::::::::::::::                             :      :::::::::::::::::::                             :::::::::::::::                             ::::::::::::::::: ''' ' ' ' '   ' '' ' ../ .
 
J O D I
asdfg.jodi.org
 
j o d i L I N X
 
 
 
 
 
 
Works in this Room copyleft 2001 by JODI
 
 
 
 
 
 
 
 
ted@warnell.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILLENNIUM PROJECT


Copyright © 1995-2001 Ted Warnell. All Rights Reserved