B O O K O F J O B
 
       
רסו--םיהלא אריו רשיו םת ,אוהה שיאה היהו ;ומש בויא ,ץוע ץראב היה שיא [א,א]
,םכתב ןטשה םג אוביו ;הוהי לע בציתהל ,םיהלאה ינב ואביו--םויה יהיו [א,ב]
{פ} .ומוי תא ,ללקיו ,והיפ תא בויא חתפ ,ןכ ירחא [א,ג]
.רמאיו ;ינמיתה זפילא ,ןעיו | | | | | | [א,ד]
.הנפת םישדקמ ימ~לאו | ;ךנוע שיה ,אנ~ארק [א,ה]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,ו]
.וימי ריכש ימיכו | ;ץרא~לע שונאל אבצ~אלה [א,ז]
.רמאיו ;יחושה דדלב ,ןעיו | | | | | | [א,ח]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,ט]
.ישפנ רמב ,הרבדא ;יחיש ילע הבזעא | :ייחב ,ישפנ הטקנ [א,י]
.רמאיו ;יתמענה רפצ ,ןעיו | | | | | | [א,אי]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,בי]
.הל ןבתו ,ינזא העמש | ;יניע התאר ,לכ~ןה [א,גי]
.זגר~עבשו ,םימי רצק | --השא דולי ,םדא [א,די]
.רמאיו ;ינמיתה זפילא ,ןעיו | | | | | | [א,וט]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,זט]
.יל םירבק | ;וכעזנ ימי ,הלבח יחור [א,זי]
.רמאיו ;יחשה דדלב ,ןעיו | | | | | | [א,חי]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,טי]
.רמאיו ;יתמענה רפצ ,ןעיו | | | | | | [א,כ]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,אכ]
.רמאיו ;ינמתה זפילא ,ןעיו | | | | | | [א,בכ]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,גכ]
.וימי וזח~אל ,ועדיו | ;םיתע ונפצנ~אל ,ידשמ--עודמ [א,דכ]
.רמאיו ;יחשה דדלב ,ןעיו | | | | | | [א,הכ]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,וכ]
.רמאיו ;ולשמ תאש ,בויא ףסיו | | | | | | [א,זכ]
.וקזי בהזל ,םוקמו | ;אצומ ףסכל שי יכ [א,חכ]
.רמאיו ;ולשמ תאש ,בויא ףסיו | | | | | | [א,טכ]
,תישל | --םתובא יתסאמ~רשא :םימיל ,ינממ םיריעצ | --ילע וקחש ,התעו [א,ל]
.הלותב~לע ,ןנובתא המו | ;יניעל יתרכ ,תירב [א,אל]
.ויניעב | קידצ אוה יכ :בויא~תא תונעמ | --הלאה םישנאה תשלש ,ותבשיו [א,בל]
.הניזאה ירבד~לכו | ;ילמ בויא אנ~עמש--םלואו [א,גל]
.רמאיו ,אוהילא ןעיו | | | | | | [א,דל]
.רמאיו ,והילא ןעיו | | | | | | [א,הל]
.רמאיו ,אוהילא ףסיו | | | | | | [א,ול]
.ומוקממ ,רתיו | ;יבל דרחי ,תאזל~ףא [א,זל]
.רמאיו | ;הרעסהנמ ,בויא~תא הוהי~ןעיו [א,חל]
.רמשת תוליא ללח | ;עלס~ילעי תדל ,תע--תעדיה [א,טל]
.רמאיו ;בויא~תא הוהי ןעיו | | | | | | [א,מ]
.לטי ויארמ~לא םגה | ;הבזכנ ותלחת~ןה [א,אמ]
.רמאיו ;הוהי~תא בויא ןעיו | | | | | | [א,במ]
       
      
       
רסו--םיהלא אריו רשיו םת ,אוהה שיאה היהו ;ומש בויא ,ץוע ץראב היה שיא [א,א]   
,םכתב ןטשה םג אוביו ;הוהי לע בציתהל ,םיהלאה ינב ואביו--םויה יהיו [א,ב]
{פ} .ומוי תא ,ללקיו ,והיפ תא בויא חתפ ,ןכ ירחא [א,ג]
.רמאיו ;ינמיתה זפילא ,ןעיו | | | | | | [א,ד]
.הנפת םישדקמ ימ~לאו | ;ךנוע שיה ,אנ~ארק [א,ה]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,ו]
.וימי ריכש ימיכו | ;ץרא~לע שונאל אבצ~אלה [א,ז]
.רמאיו ;יחושה דדלב ,ןעיו | | | | | | [א,ח]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,ט]
.ישפנ רמב ,הרבדא ;יחיש ילע הבזעא | :ייחב ,ישפנ הטקנ [א,י]
.רמאיו ;יתמענה רפצ ,ןעיו | | | | | | [א,אי]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,בי]
.הל ןבתו ,ינזא העמש | ;יניע התאר ,לכ~ןה [א,גי]
.זגר~עבשו ,םימי רצק | --השא דולי ,םדא [א,די]
.רמאיו ;ינמיתה זפילא ,ןעיו | | | | | | [א,וט]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,זט]
.יל םירבק | ;וכעזנ ימי ,הלבח יחור [א,זי]
.רמאיו ;יחשה דדלב ,ןעיו | | | | | | [א,חי]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,טי]
.רמאיו ;יתמענה רפצ ,ןעיו | | | | | | [א,כ]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,אכ]
.רמאיו ;ינמתה זפילא ,ןעיו | | | | | | [א,בכ]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,גכ]
.וימי וזח~אל ,ועדיו | ;םיתע ונפצנ~אל ,ידשמ--עודמ [א,דכ]
.רמאיו ;יחשה דדלב ,ןעיו | | | | | | [א,הכ]
.רמאיו ,בויא ןעיו | | | | | | [א,וכ]
.רמאיו ;ולשמ תאש ,בויא ףסיו | | | | | | [א,זכ]
.וקזי בהזל ,םוקמו | ;אצומ ףסכל שי יכ [א,חכ]
.רמאיו ;ולשמ תאש ,בויא ףסיו | | | | | | [א,טכ]
,תישל | --םתובא יתסאמ~רשא :םימיל ,ינממ םיריעצ | --ילע וקחש ,התעו [א,ל]
.הלותב~לע ,ןנובתא המו | ;יניעל יתרכ ,תירב [א,אל]
.ויניעב | קידצ אוה יכ :בויא~תא תונעמ | --הלאה םישנאה תשלש ,ותבשיו [א,בל]
.הניזאה ירבד~לכו | ;ילמ בויא אנ~עמש--םלואו [א,גל]
.רמאיו ,אוהילא ןעיו | | | | | | [א,דל]
.רמאיו ,והילא ןעיו | | | | | | [א,הל]
.רמאיו ,אוהילא ףסיו | | | | | | [א,ול]
.ומוקממ ,רתיו | ;יבל דרחי ,תאזל~ףא [א,זל]
.רמאיו | ;הרעסהנמ ,בויא~תא הוהי~ןעיו [א,חל]
.רמשת תוליא ללח | ;עלס~ילעי תדל ,תע--תעדיה [א,טל]
.רמאיו ;בויא~תא הוהי ןעיו | | | | | | [א,מ]
.לטי ויארמ~לא םגה | ;הבזכנ ותלחת~ןה [א,אמ]
.רמאיו ;הוהי~תא בויא ןעיו | | | | | | [א,במ]
       
      
THERE was a man in the land of Uz, whose name was Job; and that man was whole-hearted and upright, and one that feared God, and shunned evil.
 
 
רסו--םיהלא אריו רשיו םת ,אוהה שיאה היהו ;ומש בויא ,ץוע ץראב היה שיא [א,א]
.ערמ
       
'01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10',
'11', '12', '13', '14', '15', '16', '17', '18', '19', '20',
'21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30',
'31', '32', '33', '34', '35', '36', '37', '38', '39', '40',
'41', '42' 
       
      
 
 
 
/ w a r n e l l /